fbpx

Verantwoording (ANBI)

Stichting Happy Motion is geoormerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De stichting communiceert helder en transparant over de wijze waarop gelden worden geworven, de besteding van de middelen en beoogde resultaten. De jaarrekening wordt gecontroleerd door Schagen & Helder accountantskantoor te Amstelveen, onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Deze gegevens evenals onze statuten zijn opvraagbaar bij de stichting. De inkomsten van de stichting worden gegenereerd uit fondsen, subsidies, sponsors, donaties en verkoop van o.a. dvd’s. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. De Stichting is belastingplichtig voor de omzetbelasting en vrijgesteld van de vennootschapsbelasting.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. Voor de werkzaamheden die de bestuursleden voor de stichting verrichten, kunnen de leden aanspraak maken op een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatievergoeding (reiskosten t.b.v. vergaderingen van het bestuur).

Statutaire doelstelling Happy Motion

Stichting Happy Motion is opgericht op 12 april 2013. De stichting heeft ten doel:

a. het op een positieve manier omgaan met duurzaamheid, wonen, welzijn en zorg. Daarbij richt de stichting zich op enerzijds kwetsbare groepen (ouderen en jongeren) en anderzijds op duurzaamheidsprojecten.

b. en het verrichten van al dat geen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het gebruiken van beeld, geluid en tekst om te laten zien hoe om te gaan met grote maatschappelijke problemen als ziektes (b.v. dementie, kanker, gedragsstoornissen), pijn, eenzaamheid, criminaliteit, werkgelegenheid alsmede richt zij zich op innovaties in de maatschappij.

Beleidsplan

Beleidsplan Happy Motion 2020-2022

Verslaglegging (Jaarrekeningen)

Stichting Happy Motion rapportage 2023 (ANBI)
Stichting Happy Motion rapportage 2022 (ANBI)
Stichting Happy Motion rapportage 2021 (ANBI)
Stichting Happy Motion rapportage 2020 (ANBI)
Stichting Happy Motion rapportage 2019 (ANBI)
Stichting Happy Motion rapportage 2018 (ANBI)
Stichting Happy Motion rapportage 2017 (ANBI)
Stichting Happy Motion rapportage 2016 (ANBI)
Stichting Happy Motion rapportage 2015 (ANBI)
Stichting Happy Motion rapportage 2014 (ANBI)

Stichting Happy Motion rapportage 2013 (ANBI)

Happy Motion stelt ernstige maatschappelijke problemen op een positieve wijze aan de kaak. Het gaat daarbij om de uitdagingen, oplossingen en eigen regie van kwetsbare doelgroepen in beeld te brengen en bespreekbaar te maken, via film- en televisieproducties, digitale media, events zoals congressen, boekuitgaven en bijeenkomsten door het land, alles in samenwerking met stakeholders en partners.

Ontwikkeling organisatie

Gelijk aan de realisatie en ontwikkeling van onze projecten heeft de stichting het afgelopen jaar een basisorganisatie opgetuigd en een professionaliseringsslag doorgemaakt. Het team bestaat inmiddels uit een vast team van professionals met veel ervaring op het terrein van project- en zakelijk management, communicatie & marketing, eventorganisatie, pers & media. Veel slagen zijn gemaakt met het inrichten van de backoffice en logistiek, o.a. webshop, media- en crowdfunding platform. Hiermee is er een basis voor de continuering van huidige projecten en de opstart van nieuwe projecten. Daarnaast is er ook een vaste crew van film- en (sociale) mediaprofessionals geformeerd. Het komende jaar zal in het teken staan van de verdere groei en professionalisering van de organisatie en deze meer structuur te geven. Het is voor de stichting in toenemende mate belangrijk om haar zichtbaarheid te vergroten en te werken aan de profilering van Happy Motion als Goed Doel.

Neem voor vragen over ANBI, giften aan en sponsoring van onze stichting en projecten
contact op met Pim Giel p.giel@happymotion.org  M. 06 – 45 92 96 44

Contactgegevens

Stichting Happy Motion
Coen van Boshuizenlaan 65
1191 TC Ouderkerk a/d Amstel

info@happymotion.org

IBAN   : NL14ABNA0435561057
KvK     : 57701210
RSIN   : 852697223

Helpt u ons mee? Maak uw schenking over bovenstaand rekeningnummer o.v.v. “Donatie”.

Stichting Happy Motion is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft geen winstoogmerk. Een schenking aan een ANBI is fiscaal aftrekbaar. Indien gewenst verstrekken wij een donatie kwitantie.

Stichting Happy Motion staat vermeld op LinkedIn.